alt="vub logo"
Scroll down
for English
Beste student,
Beste collega,
alt="lijn"
De Vrije Universiteit Brussel engageert zich om, in opvolging van de richtlijnen van de federale overheid van 10 maart 2020, de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te vertragen. Ze benadrukt dat er geen reden tot paniek is en vraagt de medewerking van alle studenten en personeelsleden.

De Vrije Universiteit Brussel blijft open en vrijwaart haar kernactiviteiten: onderwijs en onderzoek.  Ze stapt over op een andere manier van werken, waarbij zoveel mogelijk ingezet wordt op afstandsonderwijs en telewerken. De ‘Social distancing’ principes gelden als leidraad:
 • We beperken het aantal sociale contacten op de campus.
 • Bij ontmoetingen die alsnog op de campus plaatsvinden, vergroten we de fysieke afstand tussen VUB’ers.
Hieronder volgen concrete maatregelen.

Afstandsonderwijs en onderwijsactiviteiten
 • Colleges van meer dan 50 studenten vervangen we door afstandsonderwijs
 • Bij colleges van minder dan 50 studenten, kunnen studenten kiezen: het college live of via afstandsonderwijs volgen. Deze colleges verplaatsen we naar grotere aula’s, zodat studenten voldoende afstand kunnen houden van elkaar.
 • Voor stages gelden de regels van de stageplaats. Wanneer een stage niet kan plaatsvinden, vervangt de docent ze door een alternatieve opdracht.  
 • Voor de practica zoeken docenten vergelijkbare oplossingen, ook hier volgens het principe van social distancing.
 • De VUB vraagt aan haar studenten om de lessen zo veel mogelijk van thuis of op kot te volgen. Indien dit niet lukt, kunnen studenten de lessen ook in de bibliotheek of het studiebegeleidingscentrum volgen. De plaatsen daar zijn wel beperkt, zodat we telkens voldoende afstand kunnen garanderen.  
 • De maatregelen rond afstandsonderwijs gaan in op maandag 16 maart 2020. Studenten en medewerkers volgen de richtlijnen van hun faculteit.
 • We annuleren het grote onderwijsproject ‘weKONEKT.week’, voorafgaand aan de lentevakantie. Het is mogelijk dat sommige lessen van de weKONEKT.week toch zullen plaatsvinden (bij minder dan 50 personen), maar dan op de campussen, zodat extra verplaatsingen niet nodig zijn. Meer info vind je op www.wekonektweek.brussels.
 • Voor de examens die onmiddellijk na de lentevakantie plaatsvinden, zoeken we naar een oplossing. Hierover communiceren we later.
Telewerken en permanentie op de campussen
 • De VUB moedigt telewerk aan waar mogelijk. Medewerkers bespreken dit met hun leidinggevende.
 • Leidinggevenden geven bij telewerk voorrang aan medewerkers met een precaire gezondheidstoestand: ouderen, zwangere vrouwen, personen met een verlaagd immuunsysteem.
 • De exploitatiediensten (Infopunt, faculteitssecretariaten, restaurant, ICT, Infra, Marcom, M&O … ) en labo’s blijven op post om de (digitale) organisatie en continuïteit van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten te ondersteunen. Voor werkzaamheden die niet via telewerk kunnen, passen we de regelgeving toe van afstand houden.
 • Om ervoor te zorgen dat medewerkers geen gebruik hoeven te maken van het overvolle openbaar vervoer, breiden we de glijdende werkuren uit. Meer info hierover volgt later.
 • We stellen vergaderingen zo veel mogelijk uit of laten ze verlopen via teleconferentie.
Campusfaciliteiten
 • De campusfaciliteiten, zoals het studentenrestaurant, de bibliotheek en het studiebegeleidingscentrum, blijven open. Het aantal beschikbare plaatsen herbekijken we in functie van het vergroten van de fysieke afstand tussen aanwezigen.
 • Het zwembad sluit.
 • Over alle andere sportactiviteiten communiceren we later.
Buitenlandse mobiliteit
 • Studenten en onderzoekers ondernemen geen buitenlandse reizen meer en gaan maximaal over tot teleconferenties. 
 • Buitenlandse studenten of uitwisselingsstudenten die vragen hebben, richten zich naar coronavirus@vub.be.
Evenementen
 • Alle evenementen op de campussen die niet te maken hebben met onderwijs of onderzoek zijn geannuleerd of worden uitgesteld. Gerichte communicatie volgt naar de organisatoren.
 • Aan de organisatoren van activiteiten die niet op de campus doorgaan, raden we aan om deze uit te stellen. Ze kunnen daarvoor een beroep doen op de zeven criteria die bepaald werden door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Daarnaast moeten ze ook rekening houden met de specifieke richtlijnen die gelden in Brussel.
 • De maatregelen rond evenementen on campus gaan in vanaf donderdag 12 maart 2020 om middernacht.
Twijfel niet bij ziekte
De VUB dringt aan om de voorzorgsmaatregelen nauwgezet op te volgen. Studenten en medewerkers die ziek zijn of ziekteverschijnselen vertonen, blijven thuis. Mogelijke besmettingen meld je zo snel mogelijk via coronavirus@vub.be.

De VUB volgt de richtlijnen van de overheid voortdurend op en zal indien nodig haar eigen maatregelen bijsturen. Volg daarom dagelijks de stand van zaken via www.vub.be/coronavirus. Je vindt er ook een overzicht van veelgestelde vragen (FAQ). Studenten moeten dagelijks de lessenroosters en de communicatiekanalen van hun faculteit raadplegen.

#WeAreVUB

Caroline Pauwels
Rector
Vrije Universiteit Brussel
 
Dear student,
Dear colleague,
alt="lijn"
The Vrije Universiteit Brussel is committed to delaying the spread of the Coronavirus as much as possible, following the federal government's guidelines issued on 10 March 2020. It emphasises that there is no reason to panic and asks for the cooperation of all students and staff members.

The Vrije Universiteit Brussel remains open and safeguards its core activities: education and research.  It is switching to a different way of working, in which distance education and teleworking are used as much as possible.  The 'social distancing' principles apply as a guideline:
 • the VUB limits the number of social contacts on campus.
 • When encounters take place on campus, the physical distance between VUB employees and/or students must be increased.
Concrete measures are set out below:

Distance learning and teaching activities
 • Classes of more than 50 students will be replaced by distance learning  
 • For lectures of less than 50 students, there is a choice: attend the lecture in person or distance learning. These classes will be moved to larger auditoriums, so that students can keep sufficient distance from each other.
 • For internships, the rules of the internship apply. When internships cannot take place, they will be replaced by alternative assignments.  
 • For the practical assignments,  similar solutions will be sought, again following the principle of social distancing.
 • The VUB asks its students to follow the lessons as much as possible from home or in their lodgings. If this is not possible, classes can also be followed in the library or the study guidance centre. The places there are limited, so that we can guarantee enough distance between students.  
 • The distance learning measures will take effect from Monday 16 March 2020. Students and staff will follow the guidelines of their faculty.
 • The major educational project 'weKONEKT.week', meant to take place the week before the spring holidays, will be cancelled. It is possible that some lessons of the weKONEKT.week will still take place (if less than 50 persons), but this will then be on campus. More info can be found on www.wekonektweek.brussels.
 • A solution will be found for the exams that take place immediately after the spring holidays. We will communicate more about this later.
Teleworking and permanence on campuses
 • The VUB encourages teleworking wherever possible. Employees should discuss this with their manager.
 • Managers will give priority to employees with a risky state of health: the elderly, pregnant women, people with a lowered immune system.
 • The operating services (Info-Point, faculty secretariats, restaurant, ICT, Infra, Marcom, M&O, etc.) and labs remain on post to support the (digital) organisation and continuity of teaching and research activities. For activities that cannot be carried out by teleworking, the rules regarding social distance should be applied.
 • To ensure that employees do not have to use public transport, flexible working hours will be extended. More information will follow.
 • Meetings will be postponed as much as possible or organised via teleconference.
Campus facilities
Campus facilities, such as the student restaurant, library and the study guidance centre, will remain open. The number of available places will be reviewed in function of increasing the physical distance between attendees. The swimming pool will be closed. All other sports activities will be communicated later.
Foreign mobility
 • Students and researchers should no longer travel abroad and use teleconferencing as much as possible.  
 • Foreign students or exchange students who have questions are directed to coronavirus@vub.be.
Events
 • All events on the campuses that are not related to education or research have been cancelled or postponed. Targeted communication will follow to the organisers.
 • The organisers of activities that do not take place on campus are advised to postpone them. To do so, they may invoke the seven criteria defined by the Federal Public Service of Public Health*. They must also take into account the specific guidelines that are in force in Brussels.
 • The measures concerning events on campus will take effect from Thursday 12 March 2020 at midnight.
Do not hesitate in case of illness
The VUB urges close monitoring of the precautionary measures. Students and staff who are ill or show symptoms of illness must stay at home. Possible infections should be reported as soon as possible via coronavirus@vub.be.

The VUB continuously follows government guidelines and will adjust its own measures if necessary. Therefore, follow the latest updates and check the overview of frequently asked questions (FAQ) on www.vub.be/coronavirus on a daily basis. Students should consult daily their class schedules and the communication channels of their faculty.

#WeArevub

Caroline Pauwels
Rector
*Avoid large number of people gathering; Avoid close contact (less than 1 meter); Keep contact as short as possible; Ensure ventilation of the room; Avoid contact with those above 65, and those with compromised immune systems or health issues; If an event is not necessary, postpone it; Check if it is possible to cancel the event.
Volg/follow Vrije Universiteit Brussel
alt="Facebook"
alt="Instagram"
alt="Twitter VUB"
alt="Youtube VUB"